Sản Phẩm 3Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 125HP 2900rpm

Q = 54 - 420 (m3/h)

H = 90.0 - 61.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 100HP 2900rpm

Q = 54 - 405 (m3/h)

H = 84.0 - 61.0 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 75HP 2900rpm

Q = 84 - 405 (m3/h)

H = 63.0 - 33.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 60HP 2900rpm

Q = 84 - 372 (m3/h)

H = 59.0 - 32.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 750HP 2900rpm

Q = 60 - 270 (m3/h)

H = 88.1 - 56.4 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 60HP 2900rpm

Q = 60 - 240 (m3/h)

H = 79.5 - 51.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/37

Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/37

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/37

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 50HP 2900rpm

Q = 96 - 240 (m3/h)

H = 85 - 45 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/30

Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/30

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/30

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 40HP 2900rpm

Q = 96 - 240 (m3/h)

H = 74.8 - 44.0 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/37

Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/37

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/37

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 50HP 2900rpm

Q = 96 - 240 (m3/h)

H = 59.6 - 46.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/30

Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/30

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/30

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 40HP 2900rpm

Q = 84 - 225 (m3/h)

H = 50.8 - 38.6 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/22.5

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 72 - 225 (m3/h)

H = 37.9 - 22.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/18.5

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 66 - 210 (m3/h)

H = 34.1 - 20.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/15

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 66 - 195 (m3/h)

H = 29.6 - 16.4 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/11

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/11

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 66 - 180 (m3/h)

H = 25.6 - 14.6 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/37

Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/37

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/37

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 50HP 2900rpm

Q = 54 - 156 (m3/h)

H = 89.5 - 54 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/30

Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/30

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/30

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 40HP 2900rpm

Q = 54 - 144 (m3/h)

H = 79.5 - 48.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ