BƠM WINDYTủ điều khiển máy bơm

Tủ điều khiển máy bơm

Tên sản phẩm : Tủ điều khiển máy bơm.

Thiết bị chính : LS_ KOREA

Vỏ tủ : Việt Nam

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Đặc biệt : Có bảo vệ chống mất pha

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 20KPW-B/1.1

Bơm Nước Thải 20KPW-B/1.1

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 20KPW/1.1

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7

Cột áp : 15

Công suất : 1.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-B/1.5

Bơm Nước Thải 65KPW-B/1.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/1.5 

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 7

Công suất : 2HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW-B/2.2

Bơm Nước Thải 80KPW-B/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 40

Cột áp : 10

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-B/2.2

Bơm Nước Thải 65KPW-B/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 27

Cột áp : 15

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW-B/4

Bơm Nước Thải 100KPW-B/4

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải KPW 15 - 30 - 3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 60

Cột áp : 11

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW-B/5.5

Bơm Nước Thải 100KPW-B/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 80

Cột áp : 12

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 130KPW-B/7.5

Bơm Nước Thải 130KPW-B/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 130KPW/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 100

Cột áp : 12

Công suất : 10HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 1000 - 16

Bình tích áp KVP 1000 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 1000 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 1000

Bình tích áp KVP 1000

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 1000

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 750

Bình tích áp KVP 750

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 750

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 750 - 16

Bình tích áp KVP 750 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 750 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 500 - 16

Bình tích áp KVP 500 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 500 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 500

Bình tích áp KVP 500

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 500

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 24

Bình tích áp KVP 24

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 24

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 50

Bình tích áp KVP 50

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 50

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ