BƠM WINDYBơm Nước Thải 40KPW-C/0.75

Bơm Nước Thải 40KPW-C/0.75

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 40KPW-C/0.75

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10

Cột áp : 10

Công suất : 1HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 175KPW/11

Bơm Nước Thải 175KPW/11

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 175KPW/11

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 130

Cột áp : 15

Công suất : 15HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW/7.5

Bơm Nước Thải 100KPW/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 80

Cột áp : 15

Công suất : 10HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW/40

Bơm Nước Thải 100KPW/40

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/40

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 60

Cột áp : 10

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW/3

Bơm Nước Thải 100KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 50

Cột áp : 7

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW/3

Bơm Nước Thải 80KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 43

Cột áp : 12

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 35

Cột áp : 30

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 30

Cột áp : 30

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/3

Bơm Nước Thải 65KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 20

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW/2.2

Bơm Nước Thải 50KPW/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 20

Cột áp : 15

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW/1.5

Bơm Nước Thải 50KPW/1.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW/1.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 10

Công suất : 2HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 40

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/4

Bơm Nước Thải 65KPW/4

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/4

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 20

Cột áp : 22

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW/3

Bơm Nước Thải 50KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 30

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 20

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 160KPW-B/7.5

Bơm Nước Thải 160KPW-B/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 160KPW/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 65

Cột áp : 20

Công suất : 1.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ