BƠM BÙ ÁP KPMBơm Bù Áp KPM 8-10

Bơm Bù Áp KPM 8-10

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-10

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 114 - 58

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-22

Bơm Bù Áp KPM 4-22

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-22

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 211 - 106

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-19

Bơm Bù Áp KPM 4-19

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-19

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 183 - 93

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-16

Bơm Bù Áp KPM 4-16

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-16

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 152 - 78

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-14

Bơm Bù Áp KPM 4-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-14

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 136 - 68

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-12

Bơm Bù Áp KPM 4-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-12

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 114 - 58

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-26

Bơm Bù Áp KPM 2-26

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-26

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 232 - 110

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-22

Bơm Bù Áp KPM 2-22

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-22

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 197 - 90

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-18

Bơm Bù Áp KPM 2-18

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-18

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 161 - 76

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-13

Bơm Bù Áp KPM 2-13

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-13

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 116 - 52

Công suất : 2HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-11

Bơm Bù Áp KPM 2-11

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-11

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 98 - 44

Công suất : 1.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-9

Bơm Bù Áp KPM 2-9

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-9

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 80 - 37

Công suất : 1.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ