BƠM BÙ ÁP KPMBơm Bù Áp KPM 20-14

Bơm Bù Áp KPM 20-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-14

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 192 - 119

Công suất : 20HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-12

Bơm Bù Áp KPM 20-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-12

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 168 - 102

Công suất : 20HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-10

Bơm Bù Áp KPM 20-10

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-10

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 136 - 67

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-8

Bơm Bù Áp KPM 20-8

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-8

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 109 - 67

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-7

Bơm Bù Áp KPM 20-7

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-7

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 95 - 58

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-16

Bơm Bù Áp KPM 12-16

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-16

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 193 - 115

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-14

Bơm Bù Áp KPM 12-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-14

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 168 - 100

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-12

Bơm Bù Áp KPM 12-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-12

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 144 - 86

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-10

Bơm Bù Áp KPM 12-10

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-10

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 120 - 72

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-8

Bơm Bù Áp KPM 12-8

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-8

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 16 - 56

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-15

Bơm Bù Áp KPM 2-15

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-15

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 134 - 60

Công suất : 2HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-20

Bơm Bù Áp KPM 8-20

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-20

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 208 - 135

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-18

Bơm Bù Áp KPM 8-18

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-18

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 187 - 12

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-16

Bơm Bù Áp KPM 8-16

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-16

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 166 - 106

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-14

Bơm Bù Áp KPM 8-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-14

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 145 - 92

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-12

Bơm Bù Áp KPM 8-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-12

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 124 - 78

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ