Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 125HP 2900rpm

Q = 54 - 420 (m3/h)

H = 90.0 - 61.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 100HP 2900rpm

Q = 54 - 405 (m3/h)

H = 84.0 - 61.0 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 75HP 2900rpm

Q = 84 - 405 (m3/h)

H = 63.0 - 33.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 60HP 2900rpm

Q = 84 - 372 (m3/h)

H = 59.0 - 32.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 750HP 2900rpm

Q = 60 - 270 (m3/h)

H = 88.1 - 56.4 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 60HP 2900rpm

Q = 60 - 240 (m3/h)

H = 79.5 - 51.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/37

Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/37

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/37

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 50HP 2900rpm

Q = 96 - 240 (m3/h)

H = 85 - 45 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/30

Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/30

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 250/30

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 40HP 2900rpm

Q = 96 - 240 (m3/h)

H = 74.8 - 44.0 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/37

Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/37

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/37

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 50HP 2900rpm

Q = 96 - 240 (m3/h)

H = 59.6 - 46.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/30

Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/30

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 200/30

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 40HP 2900rpm

Q = 84 - 225 (m3/h)

H = 50.8 - 38.6 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/22.5

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 72 - 225 (m3/h)

H = 37.9 - 22.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/18.5

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 66 - 210 (m3/h)

H = 34.1 - 20.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/15

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 66 - 195 (m3/h)

H = 29.6 - 16.4 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/11

Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/11

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 80 - 160/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 66 - 180 (m3/h)

H = 25.6 - 14.6 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/37

Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/37

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/37

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 50HP 2900rpm

Q = 54 - 156 (m3/h)

H = 89.5 - 54 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/30

Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/30

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 250/30

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 40HP 2900rpm

Q = 54 - 144 (m3/h)

H = 79.5 - 48.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 54 - 144 (m3/h)

H = 56.7 - 44 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 49.5 - 28 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 44.8 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 44.8 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 42 - 144 (m3/h)

H = 34.6 - 21.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 89.5 - 71.7 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 78 - 58.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Q = 6 - 27 (m3/h)

H = 40 - 27 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 3HP 2900rpm

Q = 6 - 24 (m3/h)

H = 28.5 - 14.8 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW-C/7.5

Bơm Nước Thải 100KPW-C/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW-C/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 100

Cột áp : 10

Công suất : 10HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW-C/5.5

Bơm Nước Thải 80KPW-C/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW-C/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 65

Cột áp : 15

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-C/4

Bơm Nước Thải 65KPW-C/4

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW-C/4

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 45

Cột áp : 17

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW-C/3

Bơm Nước Thải 50KPW-C/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW-C/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 35

Cột áp : 15

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-C/2.2

Bơm Nước Thải 65KPW-C/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW-C/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 15

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW-C/1.5

Bơm Nước Thải 50KPW-C/1.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW-C/1.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 15

Công suất : 2HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 40KPW-C/1.1

Bơm Nước Thải 40KPW-C/1.1

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 40KPW-C/1.1

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 12

Cột áp : 10

Công suất : 1.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 40KPW-C/0.75

Bơm Nước Thải 40KPW-C/0.75

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 40KPW-C/0.75

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10

Cột áp : 10

Công suất : 1HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 175KPW/11

Bơm Nước Thải 175KPW/11

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 175KPW/11

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 130

Cột áp : 15

Công suất : 15HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW/7.5

Bơm Nước Thải 100KPW/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 80

Cột áp : 15

Công suất : 10HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW/40

Bơm Nước Thải 100KPW/40

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/40

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 60

Cột áp : 10

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW/3

Bơm Nước Thải 100KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 50

Cột áp : 7

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW/3

Bơm Nước Thải 80KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 43

Cột áp : 12

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 35

Cột áp : 30

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 30

Cột áp : 30

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/3

Bơm Nước Thải 65KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 20

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW/2.2

Bơm Nước Thải 50KPW/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 20

Cột áp : 15

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW/1.5

Bơm Nước Thải 50KPW/1.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW/1.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 10

Công suất : 2HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 40

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/4

Bơm Nước Thải 65KPW/4

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/4

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 20

Cột áp : 22

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW/3

Bơm Nước Thải 50KPW/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 30

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 20

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 160KPW-B/7.5

Bơm Nước Thải 160KPW-B/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 160KPW/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 65

Cột áp : 20

Công suất : 1.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-14

Bơm Bù Áp KPM 20-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-14

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 192 - 119

Công suất : 20HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-12

Bơm Bù Áp KPM 20-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-12

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 168 - 102

Công suất : 20HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-10

Bơm Bù Áp KPM 20-10

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-10

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 136 - 67

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-8

Bơm Bù Áp KPM 20-8

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-8

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 109 - 67

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 20-7

Bơm Bù Áp KPM 20-7

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 20-7

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 10- 28

Cột áp : 95 - 58

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-16

Bơm Bù Áp KPM 12-16

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-16

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 193 - 115

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-14

Bơm Bù Áp KPM 12-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-14

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 168 - 100

Công suất : 15HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-12

Bơm Bù Áp KPM 12-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-12

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 144 - 86

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-10

Bơm Bù Áp KPM 12-10

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-10

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 120 - 72

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 12-8

Bơm Bù Áp KPM 12-8

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 12-8

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7 - 16

Cột áp : 16 - 56

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-15

Bơm Bù Áp KPM 2-15

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-15

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 134 - 60

Công suất : 2HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-20

Bơm Bù Áp KPM 8-20

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-20

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 208 - 135

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-18

Bơm Bù Áp KPM 8-18

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-18

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 187 - 12

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-16

Bơm Bù Áp KPM 8-16

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-16

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 166 - 106

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-14

Bơm Bù Áp KPM 8-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-14

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 145 - 92

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-12

Bơm Bù Áp KPM 8-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-12

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 124 - 78

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Tủ điều khiển máy bơm

Tủ điều khiển máy bơm

Tên sản phẩm : Tủ điều khiển máy bơm.

Thiết bị chính : LS_ KOREA

Vỏ tủ : Việt Nam

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Đặc biệt : Có bảo vệ chống mất pha

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 20KPW-B/1.1

Bơm Nước Thải 20KPW-B/1.1

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 20KPW/1.1

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 7

Cột áp : 15

Công suất : 1.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-B/1.5

Bơm Nước Thải 65KPW-B/1.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/1.5 

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 7

Công suất : 2HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW-B/2.2

Bơm Nước Thải 80KPW-B/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 40

Cột áp : 10

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-B/2.2

Bơm Nước Thải 65KPW-B/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 27

Cột áp : 15

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW-B/4

Bơm Nước Thải 100KPW-B/4

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải KPW 15 - 30 - 3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 60

Cột áp : 11

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW-B/5.5

Bơm Nước Thải 100KPW-B/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 80

Cột áp : 12

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 130KPW-B/7.5

Bơm Nước Thải 130KPW-B/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 130KPW/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 100

Cột áp : 12

Công suất : 10HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 1000 - 16

Bình tích áp KVP 1000 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 1000 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 1000

Bình tích áp KVP 1000

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 1000

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 750

Bình tích áp KVP 750

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 750

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 750 - 16

Bình tích áp KVP 750 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 750 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 500 - 16

Bình tích áp KVP 500 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 500 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 500

Bình tích áp KVP 500

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 500

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 24

Bình tích áp KVP 24

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 24

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 50

Bình tích áp KVP 50

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 50

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 300 - 16

Bình tích áp KVP 300 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 300 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 300

Bình tích áp KVP 300

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 300

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 200 - 16

Bình tích áp KVP 200 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 200 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 200

Bình tích áp KVP 200

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 200

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP 100 - 16

Bình tích áp KVP 100 - 16

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP 100 - 16

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bình tích áp KVP100

Bình tích áp KVP100

Tên sản phẩm : Bình tích áp KVP100

Loại máy bơm :  Bình tích áp KVP

Bơm bù áp Xuất xứ : 

Công suất : 

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40 - 200/7.5

Bơm Ly Tâm KP 40 - 200/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 200/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 57.8 - 43.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/11

Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 250/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 74.6 - 56 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/15

Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 90.4 - 76 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/5.5

Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 200/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 6 - 36 (m3/h)

H = 52 - 28.7 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/15

Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 200/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 58.1 - 38.8 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/11

Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 200/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 24 - 72 (m3/h)

H = 51 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/3

Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/3

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 160/3

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 4HP 2900rpm

Q =6-27 (m3/h)

H = 36.4-22.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/7.5

Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 200/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q =6-36 (m3/h)

H =60.5-38.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

 

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/11

Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 250/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q =7.5-30 (m3/h)

H =81-66.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/15

Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q =7.5-30(m3/h)

H = 92.5-80 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

 

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ
 

Bơm Ly Tâm KP 40-160/3

Bơm Ly Tâm KP 40-160/3

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 160/3

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 4HP 2900rpm

Q =9-36 (m3/h)

H =30.1-21 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40-160/4

Bơm Ly Tâm KP 40-160/4

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40-160/4

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Q =9-39 (m3/h)

H = 35.6-25.4 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40-200/5.5

Bơm Ly Tâm KP 40-200/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40-200/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 9-39 (m3/h)

H = 47-33.4 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/3

Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/3

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 125/3

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 4HP 2900rpm

Q = 12 - 72 (m3/h)

H = 20.2-11.2 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/4

Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/4

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 125/4

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Q = 15-72(m3/h)

H = 25-16.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 160/5.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 160/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 160/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 21-78 (m3/h)

H = 30.5-16.8 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/15

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 27-78 (m3/h)

H = 70.8-50.5 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/11

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 200/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 51 - 32 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/15

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 24 - 78200/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 58.1 - 38.8 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/15

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 70.8 - 50.5 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/18.5

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/18.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 250/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 78 - 58.3 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 65 - 125/7.5

Bơm Ly Tâm KPR 65 - 125/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 65 - 125/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q = 30 - 132 (m3/h)

H = 24.8 - 15 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/22.5

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/22.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 250/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 89.5 - 71.7 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 32 - 200/5.5

Bơm Ly Tâm KPR 32 - 200/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 32 - 200/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 6- 36 (m3/h)

H = 52 - 28.7 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/11

Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 40 - 250/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 74.6 - 56 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 40 - 200/7.5

Bơm Ly Tâm KPR 40 - 200/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 40 - 200/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 57.8 - 43.9 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/15

Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 40 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 90.4 - 76 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 65-160/11

Bơm Ly Tâm KPR 65-160/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 65-160/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 42 - 144 (m3/h)

H = 34.6 - 21.1 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 160/7.5

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 160/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 160/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q = 21 - 78 (m3/h)

H = 37 - 24.5 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Máy bơm ly tâm FSK 125x100/55

Máy bơm ly tâm FSK 125x100/55

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSK 150x100/132

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 55kw 75HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Máy bơm ly tâm FSK 125x100/75

Máy bơm ly tâm FSK 125x100/75

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSK 150x100/132

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 75kw 100HP 2900rpm

150 - 305Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Máy bơm ly tâm FSK 150x100/90

Máy bơm ly tâm FSK 150x100/90

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSK 150x100/90

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 90kw 125HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Máy bơm ly tâm FSK 150x100/110

Máy bơm ly tâm FSK 150x100/110

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSK 150x100/110

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 110kw 150HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Máy bơm ly tâm FSK 150x100/132

Máy bơm ly tâm FSK 150x100/132

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSK 150x100/132

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 132kw 180HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm FSL125x100 - 315/160

Bơm Ly Tâm FSL125x100 - 315/160

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSL 125x100 - 315/160

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 160kw 220HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm FSL125x100 - 315/132

Bơm Ly Tâm FSL125x100 - 315/132

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSL 125x100 - 315/132

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 132kw 220HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm FSL125x100-315/110

Bơm Ly Tâm FSL125x100-315/110

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSL 125x100-315/110

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 110kw 150HP 2900rpm190 - 345

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm FSL125x100 - 315/90

Bơm Ly Tâm FSL125x100 - 315/90

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm FSL 125x100 - 315/90

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời động cơ điện

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 90kw 125HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/7.5

Bơm Bù Áp KPN/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/7.5

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 6 - 12

Cột áp : 180 - 80

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/5.5

Bơm Bù Áp KPN/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/5.5

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 6 - 12

Cột áp : 150 - 70

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/4.0

Bơm Bù Áp KPN/4.0

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/4.0

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.2 - 12

Cột áp : 140 - 58

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/2.2

Bơm Bù Áp KPN/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/3.0

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.2 - 9.6

Cột áp : 80 - 40

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/3.0

Bơm Bù Áp KPN/3.0

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/3.0

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.2 - 12

Cột áp : 123 - 43

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 8-10

Bơm Bù Áp KPM 8-10

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 8-10

Loại máy bơm : Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 5 - 12

Cột áp : 114 - 58

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-22

Bơm Bù Áp KPM 4-22

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-22

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 211 - 106

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-19

Bơm Bù Áp KPM 4-19

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-19

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 183 - 93

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-16

Bơm Bù Áp KPM 4-16

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-16

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 152 - 78

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-14

Bơm Bù Áp KPM 4-14

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-14

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 136 - 68

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 4-12

Bơm Bù Áp KPM 4-12

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 4-12

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.5 - 7

Cột áp : 114 - 58

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-26

Bơm Bù Áp KPM 2-26

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-26

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 232 - 110

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-22

Bơm Bù Áp KPM 2-22

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-22

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 197 - 90

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-18

Bơm Bù Áp KPM 2-18

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-18

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 161 - 76

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-13

Bơm Bù Áp KPM 2-13

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-13

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 116 - 52

Công suất : 2HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-11

Bơm Bù Áp KPM 2-11

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-11

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 98 - 44

Công suất : 1.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPM 2-9

Bơm Bù Áp KPM 2-9

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPM 2-9

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPM

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1 - 3.5

Cột áp : 80 - 37

Công suất : 1.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4DB 130HP

Máy bơm Diesel D4DB 130HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4DB 130HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 59kw 80HP @ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 100-250/90, công suất: 125HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BH 100HP

Máy bơm Diesel D4BH 100HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BH 100HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 75kw 100HP@ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 100-250/75, công suất: 100HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BB 80HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 59kw 80HP @ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 65-250/37, công suất: 50HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BB 40HP

Máy bơm Diesel D4BB 40HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BB 40HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 59kw 80HP @ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 65-250/30, công suất: 40HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BB 80HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 60kw 80HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 65-250B

Máy bơm pentax CA 65-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA CA 65-250B

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 40hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 65- 250A

Máy bơm pentax CA 65- 250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 65- 250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 50HP 2900RPM

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 80-250B

Máy bơm pentax CA 80-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 80-250B

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 60hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 80-250A

Máy bơm pentax CA 80-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 80-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 75hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 100-250C

Máy bơm pentax CA 100-250C

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 50-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 75hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 100-250B

Máy bơm pentax CA 100-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 100-250B

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 100hp 2900rpm

 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 100-250A

Máy bơm pentax CA 100-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 50-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 125hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 50-250A

Máy bơm pentax CA 50-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 50-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 7.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 10 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 5.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U5V-180/6T

Bơm bù áp pentax U5V-180/6T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U5V-180/6T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U18V- 900/9T

Bơm bù áp pentax U18V- 900/9T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U18V- 900/9T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U18V-750/8T

Bơm bù áp pentax U18V-750/8T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U18V-750/8T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U9V- 550/10T

Bơm bù áp pentax U9V- 550/10T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U9V- 550/10T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U9V- 500/9T

Bơm bù áp pentax U9V- 500/9T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U9V- 500/9T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U9V- 450/8T

Bơm bù áp pentax U9V- 450/8T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U9V- 450/8T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm nước bùn Ebara DWO 150M

Bơm nước bùn Ebara DWO 150M

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 150M

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.1 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 150

Bơm nước bùn Ebara DWO 150

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 150

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.1 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 200

Bơm nước bùn Ebara DWO 200

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 200

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 300

Bơm nước bùn Ebara DWO 300

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 300

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2.2 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 400

Bơm nước bùn Ebara DWO 400

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 400

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3 kW 380V

 

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA132kW

Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA132kW

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : 132kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 125x100FSKA90kW

Máy bơm chữa cháy Ebara 125x100FSKA90kW

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : 90kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 125x100 FSJCA75kW

Máy bơm chữa cháy Ebara 125x100 FSJCA75kW

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : 75kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100 FSKA132kW

Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100 FSKA132kW

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : 132kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 125x100 FSJCA55kW

Máy bơm chữa cháy Ebara 125x100 FSJCA55kW

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : 55kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSHCA

Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSHCA

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : dùng cho 3 loai 37 -45- 55kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 100x80 FSGCA

Máy bơm chữa cháy Ebara 100x80 FSGCA

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : dùng cho 3 loại 18.5- 25 -30 kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 100X65 FSKA

Máy bơm chữa cháy Ebara 100X65 FSKA

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 100X65 FSKA

 

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : Dùng cho 2 loại 55 - 75 kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSJA

Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSJA

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSJA

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : Dùng cho 3 loại 30- 37- 45 kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSHA

Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSHA

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 100X80 FSHA

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : Dùng cho 2 loại 18.8- 22 kW 2900rpm 

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 180x100 65x50FSJA

Máy bơm chữa cháy Ebara 180x100 65x50FSJA

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 65x50FSJA

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : Dùng cho 2 loại 11- 15kW 2900rpm 

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm chữa cháy Ebara 180x100 FSKA110kW

Máy bơm chữa cháy Ebara 180x100 FSKA110kW

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : 110kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 160/2.2

Bơm ebara 3M- 160/2.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 160/2.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/3.0

Bơm ebara 3M- 200/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/3.0

Bơm ebara 3M- 200/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Ebara

Bơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Ebara

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D6AV 235HP đầu bơm Ebara

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D6AV

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 235hp 2200rpm

Đầu bơm model : Ebara 200X150FSNA (Xuất xứ: Indonesia)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình dầu, 2 bình ac quy.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Windy

Bơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Windy

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D6AV đầu bơm Windy

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D6AV

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 235HP 2200RPM

Đầu bơm model : Windy FSL 200X150/160 (Xuất xứ: Việt Nam)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện :1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình acquy, 1 bình dầu.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Windy

Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Windy

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4BH 100HP đầu bơm Windy

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4BH

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 100hp 3800rpm

Đầu bơm model : Windy (Xuất xứ: Việt Nam)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình ac quy.

Đặc biệt : Đầu bơm và động cơ được tích hợp tại nhà máy Windy.

Liên Hệ


Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Pentax

Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Pentax

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4BH 100HP đầu bơm Pentax

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4BH

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 100hp 3800rpm

Đầu bơm model : Pentax (Xuất xứ: Italy)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình ac quy.

Đặc biệt : Đầu bơm và động cơ được tích hợp tại nhà máy Windy.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel hyundai D4BH đầu bơm Ebara

Máy bơm Diesel hyundai D4BH đầu bơm Ebara

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4BH 100HP đầu bơm Ebara

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4BH

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 100hp 3800rpm

Đầu bơm model : Ebara (Xuất xứ: Indonesia)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình ac quy.

Đặc biệt : Đầu bơm và động cơ được tích hợp tại nhà máy Windy.

Liên Hệ


Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Pentax

Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Pentax

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4DB 130HP đầu bơm pentax

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4DB

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 130 hp 2900rpm

Đầu bơm model : Pentax CA 100-250A (Xuất xứ: italy)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện :1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình acquy, 1 bình dầu.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Ebara

Bơm Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Ebara

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4DB 130HP đầu bơm Ebara

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4DB

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 130 hp 2900rpm

Đầu bơm model : Ebara 125X100 FSKA (Xuất xứ: Indonesia)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình dầu, 2 bình ac quy.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Windy

Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Windy

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4DB 130HP đầu bơm Windy

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4DB

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 130 hp 2900rpm

Đầu bơm model : Windy (Xuất xứ: Việt Nam)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện :1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình acquy, 1 bình dầu.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

1₫


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB đầu bơmFSL125X100/55

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB đầu bơmFSL125X100/55

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Hyundai D4BB đầu bơm FSL125X100/55

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai D4BB

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

Đầu bơm model : FSL 125X100/55 (Công suất : 75HP 2900RPM)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB Đầu bơm 75hp

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB Đầu bơm 75hp

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Hyundai D4BB

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

Đầu bơm model : KPR 80-250/55 (Công suất : 75hp 2900rpm)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB FSL125X100/55

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB FSL125X100/55

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Hyundai D4BB 

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

Đầu bơm model : FSL 125X100/55 (Công suất : 75HP 2900RPM)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D3BB 30HP

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

 

Đầu bơm model : KPR 65-250/37 (Công suất : <= 80hp) 

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Hyundai D3BB

Máy bơm động cơ Diesel Hyundai D3BB

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Diesel D3BB 30HP

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Diesel

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 30hp 3000 rpm

Đầu bơm model : Windy KP 50-250/22.5

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 152kw 1500rpm

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 152kw 1500rpm

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 152kW 1500rpm

Model: N45 MNTF 40

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm Ebara- Indonesia

Model: 200x150FSNA

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 164kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 164kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 164kW

Model: N45 MNTF 40

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 121Kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 121Kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW 1450RPM

Model: NEF 67SM1

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 145kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 145kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Model: N45 MNTF 41.10

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Model: N45 MNSF 40.10

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 73kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 73kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 73kW

Model: N45MNAF 40.10

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 100l 10 bar

Bình tích áp Varem 100l 10 bar

Bình tích áp Varem 100l 10 bar

Dung tích : 100l

Áp lực : 1 bar

Hiệu: Vaream

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 200l 10 bar

Bình tích áp Varem 200l 10 bar

Bình tích áp Varem 100l 10 bar

Dung tích : 200l

Áp lực : 10 bar

Hiệu: Varem

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 300l 10 bar

Bình tích áp Varem 300l 10 bar

Bình tích áp Varem 300l 10 bar

Model: US 300461

Dung tích : 300l

Áp lực : 10 bar

Hiệu: Varem

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 500l 10 bar

Bình tích áp Varem 500l 10 bar

Bình tích áp Varem 500l 10 bar

Dung tích : 500l

Áp lực : 10 bar

Hiệu: Varem

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 100l 16 bar

Bình tích áp Varem 100l 16 bar

Bình tích áp Varem 100l 16bar

Model: S5 100361

Dung tích : 100l

Áp lực : 16 bar

Hiệu: Varem

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 200l 16 bar

Bình tích áp Varem 200l 16 bar

Bình tích áp Varem 200l 16 bar

Model: S5 200461

Dung tích : 200l

Áp lực : 16 bar

Hiệu: Varem

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 300l 16 bar

Bình tích áp Varem 300l 16 bar

Bình tích áp Varem 300l 16 bar

Model: S5 300461

Dung tích : 100l

Áp lực : 16 bar

Hiệu: Vaream

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 500l 16 bar

Bình tích áp Varem 500l 16 bar

Bình tích áp Varem 500l 16 bar

Dung tích : 100l

Áp lực : 16 bar

Hiệu: Varem

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 1000l 16 bar

Bình tích áp Varem 1000l 16 bar

Bình tích áp Varem 1000l 16 bar

Dung tích : 100l

Áp lực : 16 bar

Hiệu: Varem

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ


Bình tích áp Varem 100l 10 bar

Bình tích áp Varem 100l 10 bar

Bình tích áp Varem 100l 10 bar

Dung tích : 100l

Áp lực : 1 bar

Hiệu: Vaream

Xuất xứ: Italy

Liên Hệ

Bài Viết - Tin Tức

Hướng dẫn sử dụng máy bơm diesel

Hướng dẫn sử dụng máy bơm diesel

Máy bơm Diesel được thiết kế, sản xuất phục vụ cho công tác chữa cháy chuyên nghiệp. Trước khi lắp đặt và vận hành máy bơm, vui lòng tham khảo đầy đủ thông tin liên quan nhằm giúp bạn hiểu rõ phương pháp lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy bơm Diesel.
Nổ kho đạn tại Gia Lai: Không có người chết, dân hoảng loạn bỏ chạy

Nổ kho đạn tại Gia Lai: Không có người chết, dân hoảng loạn bỏ chạy

Kho đạn của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 bị nổ. Trong đêm, người dân phải kéo nhau đi sơ tán, rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người.  
Quy trình bảo dưỡng định kỳ máy bơm nước công nghiệp ebara hiệu quả

Quy trình bảo dưỡng định kỳ máy bơm nước công nghiệp ebara hiệu quả

Bơm công nghiệp FSA là dòng máy bơm trục rời với các công suất lớn. Đây là dòng bơm chuyên dụng được dùng cho các hệ thống bơm nước công nghiệp, hệ thống thủy lợi, hệ thống phòng cháy. Sau một thời gian sử dụng thì để bơm Ebara FSA hoạt động hiệu quả thì bạn cần phải thực hiện công việc bảo dưỡng định kỳ.
Vai trò cực kỳ cần thiết của máy bơm công nghiệp trong đời sống con người

Vai trò cực kỳ cần thiết của máy bơm công nghiệp trong đời sống con người

Việt Nam là đất nước phát triển với ngành nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi nên rất cần đến nguồn nước trong việc tưới tiêu. Do đó mà máy bơm công nghiệp là thiết bị không thể thiếu trong việc sản xuất và sinh hoạt. Mặt khác, máy bơm còn là trợ thủ đắc lực với các quốc gia có nền công nghiệp phát triển trên thế giới.
Cách giúp máy bơm tiết kiệm điện một cách hiệu quả nhất

Cách giúp máy bơm tiết kiệm điện một cách hiệu quả nhất

Vào mùa hè, lượng nước tiêu thụ ở mọi gia đình hầu hết sẽ tăng lên rất nhiều. Để phục vụ nhu cầu sử dụng nước hàng ngày, máy bơm nước windy phải hoạt động liên tục trong thời gian dài và chúng ta luôn e ngại về vấn đề tiền điện tăng cao vọt vì tốn rất nhiều điện năng đồng thời cũng làm giảm đi một phần tuổi thọ của máy bơm.
Những điều cần lưu ý an toàn khi sử dụng máy bơm nước thải công nghiệp

Những điều cần lưu ý an toàn khi sử dụng máy bơm nước thải công nghiệp

Máy bơm nước thải công nghiệp được sử dụng chủ yếu trong các hệ thống xử lý nước thải của ngành công nghiệp nói chung. Việc vận hành các dòng máy này sao cho hiệu quả, hợp lý và an toàn là điều mà hầu hết người sử dụng đặc biệt quan tâm. Vậy sử dụng những dòng máy này sao cho an toàn? 
Vụ cháy 8 người chết ở xưởng bánh kẹo Hoài Đức Hà Nội: Lối thoát duy nhất bị bịt kín

Vụ cháy 8 người chết ở xưởng bánh kẹo Hoài Đức Hà Nội: Lối thoát duy nhất bị bịt kín

Vụ cháy lớn thương tâm, 8 người chết cháy. Mỗi nhà xưởng nên trang bị sẵn hệ thống chữa cháy tự động để tự bảo vệ cho chính mình.
Thị trường máy bơm nước hiện nay phổ biến nhất là loại gì?

Thị trường máy bơm nước hiện nay phổ biến nhất là loại gì?

Thị trường bơm công nghiệp hiện nay dùng rất nhiều các hãng máy bơm công nghiệp vì thế mà cũng không thiếu nhưng nhà cung cấp sản phẩm như các hãng bơm lớn như máy bơm bù áp, máy bơm nước Pentax, máy bơm chữa cháy, máy bơm Ebara...
Tầm quan trọng của bình tích áp đối với máy bơm nước và lý do sử dụng bình tích áp Varem

Tầm quan trọng của bình tích áp đối với máy bơm nước và lý do sử dụng bình tích áp Varem

Vấn đề sử dụng nước là rất cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày và trong quá trình sản xuất. Do vậy, cần trang bị một hoặc nhiều bình tích áp cho hệ thống máy bơm nước. 
Hướng dẫn cách bảo dưỡng máy bơm ebara hiệu quả tốt nhất

Hướng dẫn cách bảo dưỡng máy bơm ebara hiệu quả tốt nhất

Bất kể loại máy móc hay thiết bị nào, trong quá trình sử dụng cũng cần được bảo dưỡng và kiểm tra định kì để đảm bảo sản phẩm được sử dụng hiệu quả, lâu bền nhất. Đối với các dòng máy bơm chữa cháy thì điều đó càng trở nên quan trọng...
Hướng dẫn lựa chọn máy bơm nước ebara phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

Hướng dẫn lựa chọn máy bơm nước ebara phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

Máy bơm nước Ebara là thiết bị rất cần thiết cho các lĩnh vực công nghiệp và dân dụng. Dòng bơm này được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, PCCC,…Máy bơm Ebara có nhiều dòng khác nhau như máy bơm công nghiệp....
Hướng dẫn sử dụng máy bơm chữa cháy công suất vừa và nhỏ cách hiệu quả nhất

Hướng dẫn sử dụng máy bơm chữa cháy công suất vừa và nhỏ cách hiệu quả nhất

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm máy bơm nước phục vụ cho công tác chữa cháy với đầy đủ các loại công suất khác nhau phục vụ các nhu cầu chữa cháy khác nhau của người sử dụng. Bên cạnh đó, máy bơm chữa cháy cũng có nhiều loại khác nhau, dựa theo loại nhiên liệu...
HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG MÁY BƠM XĂNG

HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG MÁY BƠM XĂNG

Hướng dẫn sử dụng máy bơm xăng
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY BƠM NƯỚC

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MÁY BƠM NƯỚC

Hướng dẫn vận hành và bảo trì máy bơm nước
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY BƠM DIESEL

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY BƠM DIESEL

Hướng dẫn vận hành máy bơm Diesel
CÔNG TÁC VẬN HÀNH KIỂM TRA HỆ THỐNG PCCC HÀNG TUẦN

CÔNG TÁC VẬN HÀNH KIỂM TRA HỆ THỐNG PCCC HÀNG TUẦN

Hệ thống phòng cháy với những tính năng hiện đại đã mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng cũng như chủ động phòng ngừa, phát hiện chính xác những nguy cơ cháy nổ, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của mọi người và sẽ là thiết bị không thể thiếu trong các công trình lớn nhỏ...

VIDEO - YOUTUBE (HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM TRA MÁY BƠM WINDY)

Đối Tác